(1)
Yifan, X.; Zhongyan, S. The Solutions of Generalized Euler Function Equation φ_2(n-φ_2 (n) =2ω(n). JAMCS 2021, 36, 15-22.